Kvalité & Miljö

Miljöpolicy

Vårt miljöarbete har som målsättning att minimera all påtaglig miljöpåverkan genom att se miljöfrågor som en viktig del av vårt dagliga arbete. Företaget följer de satta lagar och krav som ställs på oss i syfte att optimera och växa i vår roll gentemot vårt fortlöpande miljöarbete.
Miljöhänsyn beaktas i varje beslut och är en naturlig del i företagets verksamhet.Vårt avfall källsorteras och överlämnas för återvinning, destruktion eller deponering och företaget undviker användandet av engångsprodukter som ej kan återvinnas.

Åtgärder vi tillämpar inom företaget gentemot miljöpolicy

 • Kontinuerlig utbildning och information gällande miljöarbete gentemot samtliga medarbetare.
 • Väljer transporter och material som svarar mot miljökraven och policy.
 • Genom användning av IT-teknik minska pappersflöde och transporter vid distribution av handlingar.
 • Påverka, påtala och hjälpa våra kunder att välja produkter och tjänster med så liten miljöpåverkan som möjligt.
 • Arbetsmiljö

Arbetsmiljö

Grunden för en bra produkt är en bra arbetsmiljö, därför inser Elektrotrade Installation AB vikten med nöjda medarbetare. Arbetet skall planeras och ordnas så att det ger förutsättningar för god hälsa och säkerhet. En förutsättning för att det ska uppnås är att det sker i samverkan där alla är delaktiga.

Åtgärder vi tillämpar inom företaget gentemot Arbetsmiljöpolicy.

 • Utbildning och information inom arbetsmiljöområdet sker kontinuerligt.
 • Dagligt riskhanterings samtal
 • Arbetsmiljöarbetet bedrivs långsiktigt och konsekvent med tydliga mål och handlingsplaner förankrade bland alla medarbetare.
 • Månadsmöten.
 • Alla led skall ska agera som förebilder och ta personligt ansvar för sitt eget skydd och välbefinnande på arbetsplatsen.
 • Alla aktiviteter omfattas av ett system för arbetsmiljöledning enligt kraven i standarden OHSAS 18001.

Kvalitetspolicy

Kundens behov är utgångspunkten för oss när vi från idé till färdig produkt skapar den optimala lösningen.Att vi tillsätter de nödvändiga resurser för att säkerställa vår produkt som baserats på vår projektering, samt överensstämmer med kundens krav avseende funktion, tillförlitlighet, ekonomi och säkerhet i beaktande av rådande miljöaspekt.Vid varje projekt skapas en intern organisationsplan där rätt kompetens tillsätts för att utföra projektet inom angivna krav och tidsrammar.Företagets interna kvalitetssystem skapar liksinnig kunskap för samtliga vår medarbetare i företaget.Vår personal fortbildas kontinuerligt för att tillförskaffa sig nödvändiga kunskaper och befogenhet för att uppfylla våra kunders krav och gentemot vår egen kvalitetspolicy.

Åtgärder vi tillämpar inom företaget gentemot kvalitetspolicy.

 • Kontinuerlig utbildning och information gentemot samtliga medarbetare.
 • Löpande logistik och planerings möte.
 • Månadsmöten.
 • Leverantörsmöten
 • Materialutvärdering

 

Jämställdhet

Vi ska allmänt verka för jämställdhet mellan individer oavsett kön, etniskt ursprung, religion, kultur och sexuell läggning. Vid rekrytering vänder vi oss lika mycket till kvinnor som män. Verksamheten är könsneutral, d.v.s. passande för både kvinnor och män.Anställning, arbetsuppgifter och befordran ska endast bero på kompetens och andra personliga förutsättningar.Anställning inom vårt företag ska vara förenligt med familjeliv, med möjligheter att vara föräldraledig och att vårda sjuka barn. Årligen ska vi genomföra planerings- och utvecklingssamtal (PU-samtal) där varje individ kan diskutera sin personliga utveckling. Arbetsledning ansvarar för att årligen upprätta en jämställdhetsplan. Planen ska upprättas i samråd med medarbetarna och omfatta det jämställdhetsarbete som vi avser att bedriva det kommande året.